og│oszenia rzeszˇwog│oszenia rzeszˇw
og│oszenia rzeszˇw
og│oszenia rzeszˇw
Znajdujesz siŕ na: Og│oszenia > BEZPúATNE KURSY OPERATOR KOPARKO-úADOWARKI, KOPARKI, úADOWARKI
og│oszenia rzeszˇw og│oszenia rzeszˇw og│oszenia rzeszˇw og│oszenia rzeszˇw og│oszenia rzeszˇw og│oszenia rzeszˇw
Panel u┐ytkownika
og│oszenia rzeszˇw og│oszenia rzeszˇw
og│oszenia rzeszˇw
og│oszenia rzeszˇw
Nakarm glodne dziecko

Numer og│oszenia: #5618
Tytu│: BEZPúATNE KURSY OPERATOR KOPARKO-úADOWARKI, KOPARKI, úADOWARKI
Kategoria: Edukacja > Kursy i szkolenia
Cena:0 z│
Wyświetle˝:1113
Wa┐ne do:2011-10-26

Róg Spó│ka Jawna Consulting & Business Training zaprasza na BEZPúATNE KURSY ZAWODOWE  dla 120 osób odchodz▒cych z rolnictwa z zakresu:

- Operator koparko-│adowarki w zakresie III klasy uprawnie˝ (202 godziny),

- Operator koparki w zakresie III klasy uprawnie˝ (202 godziny),

- Operator │adowarki w zakresie III klasy uprawnie˝ (202 godziny),

- oraz szkolenia aktywizuj▒ce, indywidualne doradztwo zawodowe i poÂrednictwo pracy.

 

Do udzia│u w kursach zapraszamy rolników i domowników rolnika, ubezpieczonych w KRUS z wykszta│ceniem co najwy┐ej Ârednim, mieszkaj▒cych i wykonuj▒cych swoj▒ dzia│alnoŠ rolnicz▒ na terenie woj. podkarpackiego w gminie wiejskiej, miejsko-wiejskiej, b▒d╝ w mieÂcie do 25 tys. mieszka˝ców, którzy chcieliby uzyskaŠ nowe kwalifikacje, pozwalaj▒ce na zdobycie zatrudnienia poza rolnictwem.

 

 

Szczegó│owe informacje mo┐na uzyskaŠ:

 

w Biurze Projektu „Nowa Rola Zawodowa”,

ul. Jana III Sobieskiego 9,

39-200 Dŕbica,

 

pod numerem telefonu 14 683 33 70,

 

za pomoc▒ strony internetowej: www.nowarolazawodowa.pl

e-mail: nrz@rogsj.pl
Email: nrz@rogsj.pl

Przy kontakcie z og│oszeniodawcą powo│aj siŕ na miasto-rzeszow.pl

Reklama
og´┐Żoszenia rzesz´┐Żw

og´┐Żoszenia rzesz´┐Żw

og´┐Żoszenia rzesz´┐Żw

og´┐Żoszenia rzesz´┐Żw

LexControl